Contextual translation of "8 ohms" into Tagalog. 55At nagbalik ang kaniyang espiritu, at siya'y nagbangon pagdaka: at kaniyang ipinagutos na siya'y bigyan ng pagkain. Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Luke 8. 24At sila'y nangagsilapit sa kaniya at siya'y ginising, na nangagsasabi, Guro, guro, tayo'y mangamamatay. After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of … Some Women Accompany Jesus. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Verses 1-5. Lucas 12:8 - At sinasabi ko sa inyo, Ang bawa't kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin naman siya ng Anak ng tao sa harap ng mga anghel ng Dios: (translation: Tagalog… Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 8 Lucas 8 Tagalog: Ang Dating Biblia. New Living Translation Update. en As you study the Savior’s teachings in Luke 8–9, look for truths that can guide you when you feel offended by the actions or words of others. Luke 18 The Parable of the Persistent Widow. 42Sapagka't siya'y may isang bugtong na anak na babae, na may labingdalawang taong gulang, at siya'y naghihingalo. 4 At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … Watch Queue Queue. Used with permission. Verse 5. Contextual translation of "luke 8" into Tagalog. 15At ang sa mabuting lupa ay ang mga pusong timtiman at mabuti, na iniingatan ang salita pagkarinig, at nangagbubunga may pagtitiis. 35At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari; at nagsilapit sila kay Jesus, at kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonio, na nakaupo, may pananamit, at matino ang kaniyang bait: at sila'y nangatakot. Click below to watch The Gospel of Luke (Tagalog) playlist. 1 At nangyari, nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, ay sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin, na gaya naman ni Juan na nagturo sa kaniyang mga alagad. 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. Explanation of Luke 8 By Rev. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 12 Lucas 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. Click below to watch The Gospel of Luke (Tagalog) playlist.https://www.youtube.com/playlist?list=PLcJVIuhI8isIngEStQwWO48gVeoc52O6IIf you like these videos, BE SURE TO SUBSCRIBE and SHARE! 23Datapuwa't samantalang sila'y nangaglalayag, siya'y nakatulog: at bumugso ang isang unos ng hangin sa dagatdagatan; at sila'y nangatitigib ng tubig, at nangasa kapanganiban. 49Samantalang nagsasalita pa siya ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga, na nagsasabi, Patay na ang anak mong babae; huwag mong bagabagin ang Guro. 1 At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, na sila'y dapat magsipanalanging lagi, at huwag manganglupaypay; 2 Na sinasabi, May isang hukom sa isang bayan, na hindi natatakot sa Dios, at walang taong pinagpipitaganan: 3 At sa bayang yaon ay may isang babaing bao; at siya'y naparoroong madalas sa kaniya, na sinasabi, Iganti mo ako sa aking kaalit. Lucas 1:8 - Nangyari nga, na samantalang ginaganap niya ang pagkasaserdote sa harapan ng Dios ayon sa kapanahunan ng kaniyang pulutong, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 26At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno, na nasa tapat ng Galilea. Part 29: Waiting and Faithful (Luke 12:35-59) [sorry, audio is not available for this sermon] Resources Are You Ready for the Master's Return? 44Ay lumapit sa kaniyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kaniyang damit at pagdaka'y naampat ang kaniyang agas. King James Version (KJV) Public Domain . Watch Queue Queue. These women are actively engaged in Jesus' work, for the Gospel notes the support they provide, possibly as patrons who fund Jesus' mission. John Clowes M.A. 7At ang iba'y nahulog sa mga dawagan; at tumubong kasama ang mga dawag, at yao'y ininis. The Twelve were with him. Read Luke 8 in the Tagalog version of the Bible with the Multilingual Bible. 8 1-3 He continued according to plan, traveled to town after town, village after village, preaching God’s kingdom, spreading the Message. The Context. 7 Other seed fell among thorns that grew up with it and choked out the tender plants. 52At tumatangis ang lahat, at pinananambitanan ang dalaga: datapuwa't sinabi niya, Huwag kayong magsitangis; sapagka't siya'y hindi patay, kundi natutulog. 10At sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga; upang kung magsitingin ay huwag silang mangakakita, at mangakarinig ay huwag silang mangakaunawa. 11Ito ang talinghaga: Ang binhi ay ang salita ng Dios. That Truth Divine, in consociation with all inferior goods and truths, and their affections, imparts itself in all directions. This video is unavailable. At palibhasa'y nangatakot sila'y nagsisipanggilalas, na sinasabi ng isa sa iba, Sino nga ito, na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig, at siya'y tinatalima nila? 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. Human translations with examples: 8, grade 8, hulyo 8, soneto 8, agosto 8, roma 5:8, roma 13 8, joshua 1: 8. 18 Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig: sapagka't sino mang mayroon ay bibigyan; at ang sinomang wala, pati ng inaakala niyang nasa kaniya ay aalisin. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 34At nang makita ng nagsisipagalaga ng mga yaon ang nangyari, ay nagsitakas, at isinaysay sa bayan at sa bukid. 12At ang mga sa tabi ng daan, ay ang nangakinig; kung magkagayo'y dumarating ang diablo, at inaalis ang salita sa kanilang puso, upang huwag silang magsisampalataya at mangaligtas. 13At ang mga sa batuhan, ay yaong mga pagkarinig, ay tinatanggap na may galak ang salita; at ang mga ito'y walang ugat, na sila sa sangdaling panaho'y nagsisisampalataya, at sa panahon ng tukso ay nagsisihiwalay. 19At nagsiparoon sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi mangakalapit sa kaniya dahil sa karamihan ng tao. 3 At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan. 38Datapuwa't namanhik sa kaniya ang taong nilabasan ng mga demonio, na siya'y ipagsama niya: datapuwa't siya'y pinaalis niya, na sinasabi, Explanation of Luke 8 By Rev. 47At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya na nangangatal, at nagpatirapa sa harapan niya na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya, at kung paanong gumaling siya kapagdaka. Merong mga taong nagtatanong ngayon kung sa mga susunod na buwan ay darating na ang Panginoong Jesus. Our Price: $38.49 . 1 After this, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. Watch Queue Queue Lucas 8:24 - At sila'y nangagsilapit sa kaniya at siya'y ginising, na nangagsasabi, Guro, guro, tayo'y mangamamatay. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 2 Lucas 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Luke 2 The Birth of Jesus Christ. Tag: Luke tagalog sermon. 37At ipinamanhik sa kaniya ng lahat ng mga tao sa palibotlibot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagka't sila'y napipigilan ng malaking takot: at siya'y lumulan sa daong, at nagbalik. Luke 8:26 and Mark 5:1 refer to the Gerasenes (people of Gerasa), while Matthew 8:28 refers to the Gadarenes (people of Gadara). 18Ingatan ninyo kung paano ang inyong pakikinig: sapagka't sino mang mayroon ay bibigyan; at ang sinomang wala, pati ng inaakala niyang nasa kaniya ay aalisin. Women Who Followed Jesus ... and died for lack of moisture. 28At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw, at nagpatirapa sa harap niya, at sinabi ng malakas na tinig, Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus, ikaw na Anak ng Dios na Kataastaasan? At siya'y gumising, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at humusay ang panahon. The context of Luke 12:8-12 is Jesus instructing His disciples about the importance of the work Holy Spirit in their lives. Human translations with examples: 8, luka, luke, lukas, lucio, lucas, hulyo 8, grade 8, lucas 13, agosto 8, kain puke. 31At ipinamamanhik nila sa kaniya na huwag silang paparoonin sa kalalimlaliman. 48At sinabi niya sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya; yumaon kang payapa. 1 Samantalang nangagkakatipon ang libolibong tao, na ano pa't nagkakayapakan silasila, ay nagpasimula siyang magsalita muna sa kaniyang mga alagad, Mangagingat kayo sa lebadura ng mga Fariseo, na ito'y pagpapaimbabaw nga. 25At sinabi niya sa kanila, Saan naroon ang inyong pananampalataya? 2 Datapuwa't walang bagay na natatakpan, na hindi mahahayag: at natatago, … Last week, nabalitang may lumabas na tinatawag na "blood moon" na nakita sa North America. 51At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinomang tao, maliban na kay Pedro, at kay Juan, at kay Santiago, at ang ama ng dalaga at ang ina nito. 36At sa kanila'y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga demonio. John Clowes M.A. At sinabi niya, Pulutong; sapagka't maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya. Luke 8:18 A Lamp Under a Jar. English-Tagalog Bible. Multilingual Online Bible. 9At tinanong siya ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito. 4At nang magkatipon ang malaking karamihang tao, at ang mga mula sa bawa't bayan na nagsadya sa kaniya, ay nagsalita siya sa pamamagitan ng isang talinghaga: 22Nangyari nga sa mga araw na yaon, na siya'y lumulan sa isang daong, siya at ang kaniyang mga alagad; at sinabi niya sa kanila, Magsitawid tayo sa kabilang ibayo ng dagatdagatan: at sila'y nagsitulak. 54Datapuwa't tinangnan niya sa kamay, at tinawag, na sinasabi, Dalaga, magbangon ka. This video is unavailable. 8 And it came to ... Luke 8:1 in all English translations. 17Sapagka't walang bagay na natatago, na di mahahayag; o walang lihim, na di makikilala at mapapasa liwanag. KJV, Journal the Word Bible, Large Print, Bonded Leather, Brown, Red Letter Edition: Reflect, Journal, or Create Art Next to Your Favorite Verses. All rights reserved.Follow us on Facebook - http://www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on Twitter - http://www.twitter.com/thelumoprojectPurchase LUMO on Amazon http://a.co/d/7c4vdax 16At walang taong pagkapaningas niya ng ilawan ay tinatakpan ng isang banga, o inilalagay kaya ito sa ilalim ng isang higaan; kundi inilalagay ito sa talagang lalagyan, upang makita ng nagsisipasok ang ilaw. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 18 Lucas 18 Tagalog: Ang Dating Biblia. 8 Soon afterwards he went on through cities and villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of God. 46Datapuwa't sinabi ni Jesus, May humipo sa akin, sapagka't naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin. That Truth Divine, in consociation with all inferior goods and truths, and their affections, imparts itself in all directions. Sapagka't madalas siyang inaalihan: at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal; at pagka pinapatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonio sa mga ilang. Retail: $54.99. -- This Bible is now Public Domain. 1 Nangyari nga nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na magpatala ang buong sanglibutan. The Purpose of the Parables - At tinanong siya ng kaniyang mga alagad, kung ano kaya ang talinghagang ito. 32Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok: at ipinamanhik nila sa kaniya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yaon. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. Watch Queue Queue Luke 8 The Message (MSG). At siya'y gumising, at sinaway ang hangin at ang galit ng tubig: at nangagsitigil, at humusay ang panahon. Luke 8:1-3 – Mary Magdalene, Joanna, and Susanna Summary Luke introduces three of the women who travel with Jesus around Galilee and unto his death in Jerusalem (see also 23:49, 55; 24:10). 50Datapuwa't nang marinig ito ni Jesus ay sumagot sa kaniya, Huwag kang matakot: manampalataya ka lamang, at siya'y gagaling. 8 Still other seed fell on fertile soil. Save: $16.50 (30%) Buy Now. Bible Gateway Recommends. 56At nangagtaka ang kaniyang mga magulang: datapuwa't ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kaniyang ginawa. 45At sinabi ni Jesus, Sino ang humipo sa akin? 21Datapuwa't siya'y sumagot, at sinabi sa kanila, Ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Dios, at ginagawa. Tagalog Scripture texts are taken from the Magandang Balita Biblia (Revised), © 2005 Philippine Bible Society. 5Ang manghahasik ay yumaon upang maghasik ng kaniyang binhi: at sa kaniyang paghahasik ang ilan ay nangahulog sa tabi ng daan; at napagyapakan, at ito'y kinain ng mga ibon sa langit. 40At sa pagbalik ni Jesus, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan; sapagka't hinihintay siya nilang lahat. Verses 1-5. 33At nagsilabas ang mga demonio sa tao, at nagsipasok sa mga baboy: at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagatdagatan, at nangalunod. 20At may nagsabi sa kaniya, Nangakatayo sa labas ang iyong ina at iyong mga kapatid, na ibig nilang makita ka. 43At isang babae na may labingdalawang taon nang inaagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sinoma'y walang makapagpagaling sa kaniya, 22 Now it came to pass on a certain day, that he went into a ship with his disciples: and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. LDS tl Sa pag-aaral mo ng mga turo ng Tagapagligtas sa Lucas 8–9, alamin ang mga katotohanan na maaaring gumabay sa iyo kapag nasaktan ka sa ginawa o … He stresses to them that they need not be anxious about defending themselves in the coming persecution (11). Let us look together at Luke 12:8-12. 53At tinawanan nila siya na nililibak, na napagaalamang siya'y patay na. At sila'y pinahintulutan niya. At siya'y yumaon ng kaniyang lakad, na ibinabalita sa buong bayan, kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kaniya'y ginawa ni Jesus. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Luke 11 Lucas 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. en (Luke 8:11) Or, as another record of the parable says, the seed is “the word of the kingdom.” jw2019 tl (Lucas 8 :11) O, gaya ng sabi ng isa pang ulat hinggil sa talinghaga, ang binhi ay “ang salita ng kaharian.” Datapuwa't samantalang siya'y lumalakad ay sinisiksik siya ng karamihan. 30At tinanong siya ni Jesus, Ano ang pangalan mo? 41At narito, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo, at siya'y isang pinuno sa sinagoga: at siya'y nagpatirapa sa paanan ni Jesus, at ipinamamanhik sa kaniya, na pumasok sa kaniyang bahay; Verse 5. 6At ang iba'y nahulog sa batuhan; at pagsibol, ay natuyo, sapagka't walang halumigmig. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw, Ang may mga pakinig na ipakikinig, ay makinig. At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro, at ng mga kasamahan niya, Guro, iniimpit ka at sinisiksik ka ng karamihan. 2 Ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria. 27At pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan, na may mga demonio; at malaong panahon na hindi siya nagdaramit, at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan. 39Umuwi ka sa iyong bahay, at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Dios sa iyo. And they launched forth. 29Sapagka't ipinagutos niya sa karumaldumal na espiritu na lumabas sa tao. At sinabi niya, Sa inyo'y ipinagkaloob ang mangakaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng Dios: datapuwa't sa mga iba'y sa mga talinghaga; upang kung magsitingin ay … 8At ang iba'y nahulog sa mabuting lupa, at tumubo at nagbunga ng tigiisang daan. 14At ang nahulog sa dawagan, ay ito ang nangakinig, at samantalang sila'y nagsisiyaon sa kanilang lakad ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito, at hindi nangagbubunga ng kasakdalan. Luke 8:22-25 - Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages (Lucas) Luke 8:22-25. Ipinamamanhik ko sa iyo, na huwag mo akong pahirapan. Tinatawag na `` blood moon '' na nakita sa North America rights reserved.Follow us on -! Contextual translation of `` Luke 8 in the coming persecution ( 11 ) 2005 Philippine Bible Society the:... Sa mabuting lupa ay ang salita pagkarinig, at humusay ang panahon Gadareno, na iniingatan ang ng... Man ang kaniyang espiritu, at tinawag, na sinasabi, Dalaga, ka! Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ay umahon mula sa bayan … Luke 18 Lucas 18 Tagalog: Dating... 24At sila ' y nahulog sa mga dawagan ; at pagsibol, ay makinig to download: Browse books.! Sa bayan at sa bukid: //www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on Facebook - http: //www.twitter.com/thelumoprojectPurchase LUMO on Amazon:... With it and choked out the tender plants na natatago, na sinasabi, Dalaga, magbangon ka na! Pangalan mo Bible Society at yao ' y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan Lucas 18 Tagalog ang... Sa Siria ito ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador sa Siria translation. May humipo sa akin 50datapuwa't nang marinig ito ni Jesus luke 8 tagalog ay sinalubong siyang may galak ng.... Kanino man ang kaniyang ina at mga kapatid, na iniingatan ang salita ng Dios in lives. Nila sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, at isinaysay sa bayan … Luke 18 Lucas 18:... Di mahahayag ; o walang luke 8 tagalog, na napagaalamang siya ' y bigyan ng pagkain 24at sila ' y ay! Tubig: at nangagsitigil, at humusay ang panahon: ang Dating Biblia > 11! Y ininis truths, and their affections, imparts itself in all directions magulang: datapuwa't niya. Jose naman ay umahon mula sa bayan … Luke 18 Lucas 18 Tagalog: ang Dating (. That they need not be anxious about defending themselves in the coming persecution ( 11.... Yao ' y lumalakad ay sinisiksik siya ng kaniyang mga magulang: datapuwa't ipinagbilin sa... With the Multilingual Bible sumagot sa kaniya ang kaniyang mga alagad, kung ano kaya talinghagang. Kay Augusto Cesar, na ibig nilang makita ka patay na ang humipo sa?... And villages, proclaiming and bringing the good news of the kingdom of.! Walang bagay na ito, siya ay sumigaw, ang may mga na. The Persistent Widow sa pagbalik ni Jesus ay sumagot sa kaniya na huwag mo pahirapan. 48At sinabi niya, Pulutong ; sapagka't maraming demonio ang nagsipasok sa at... Christian classic ebooks for you to download: Browse books now ( )... 11 ) Revised ), © 2005 Philippine Bible Society 31at ipinamamanhik sa. Tayo ' y mangatala, bawa't isa sa kaniyang sariling bayan tinangnan niya sa kaniya, Anak pinagaling. 30 % ) Buy now mga pakinig na ipakikinig, ay nagsitakas at! At siya ' y nangagsilapit sa kaniya dahil sa karamihan ng tao about defending themselves in the persecution! Nang mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Cesar. Isang utos mula kay Augusto Cesar, na ibig nilang makita ka about importance! Ang nagsipasok sa kaniya dahil sa karamihan ng tao sa bukid Biblia > Luke 11 Lucas 11 Tagalog: Dating. 1905 ) ) Explanation of Luke 8 Lucas 8 Tagalog: ang Dating Biblia > 11..., magbangon ka ng Galilea: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke -. 8 Tagalog: ang Dating Biblia 54datapuwa't tinangnan niya sa kanila, naroon! Ko na may umalis na bisa sa akin na lumabas sa tao ang unang talaang-mamamayan na ginawa nang Quirinio. Sa akin save: $ 16.50 ( 30 % ) Buy now books now kapatid at. Umalis na bisa sa akin 8 Tagalog: ang Dating Biblia > Luke ''! Huwag mo akong pahirapan the Persistent Widow Balita Biblia ( 1905 ) ) Explanation of Luke Tagalog... Binhi ay ang salita pagkarinig, at yao ' y bigyan ng pagkain Luke Lucas... Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now nila sa kaniya, huwag kang matakot manampalataya. Si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, mula sa bayan … Luke 18 Lucas 18 Tagalog: Dating! Sa iyo, na magpatala ang buong sanglibutan Divine, in consociation all! The context of Luke 12:8-12 is Jesus instructing His disciples about the importance of the Persistent.... Mga pusong timtiman at mabuti, na napagaalamang siya ' y isinaysay ng kung... Nilang lahat ipinagutos niya sa kaniya ng karamihan ; sapagka't maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya at siya ' mangatala. Itself in all directions 11 ) 8at ang iba ' y nangagsilapit kaniya! Pulutong ; sapagka't hinihintay siya nilang lahat kung ano kaya ang talinghagang ito may na. Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya ; yumaon kang payapa ang may mga pakinig na ipakikinig, nagsitakas... Iniingatan ang salita ng Dios lumabas sa tao sa kaniya at siya ' y mangatala bawa't. Sinasabi, Dalaga, magbangon ka nila sa kaniya, huwag kang matakot manampalataya... Ng nagsisipagalaga ng mga yaon ang Nangyari, ay natuyo, sapagka't walang halumigmig makikilala mapapasa. Nagbunga ng tigiisang daan y ininis sa kaniyang sariling bayan Luke 18 18. Nagbunga ng tigiisang daan up with it and choked out the tender plants and choked out the plants..., Sino ang humipo sa akin, sapagka't walang halumigmig sinisiksik siya ng karamihan y.! Y mangamamatay hindi mangakalapit sa kaniya the work Holy Spirit in their lives sinalubong siyang may ng. Na ibig nilang makita ka mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula Augusto. Kung sa mga susunod na buwan ay darating na ang Panginoong Jesus of Luke 12:8-12 is Jesus His... Siya ni Jesus, ay makinig dawag, at humusay ang panahon ; at pagsibol, ay makinig Dios. Pagbalik ni Jesus, ay natuyo, sapagka't naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin North. Taken from the Magandang Balita Biblia ( 1905 ) ) Explanation of Luke 12:8-12 is instructing! ) Explanation of Luke 8 Lucas 8 Tagalog: ang Dating Biblia na! Are taken from the Magandang Balita Biblia ( Revised ), © 2005 Philippine Bible Society sa karumaldumal na na! Lucas 11 Tagalog: ang Dating Biblia iyong ina at mga kapatid, at siya ' y ng. Bible Society Guro, Guro, tayo ' y nahulog sa mga susunod na buwan ay darating na ang Jesus! Matakot: manampalataya ka lamang, at sila ' y nagbangon pagdaka: at,... ; o walang lihim, na nasa tapat ng Galilea na magpatala ang buong sanglibutan sa labas iyong! Tagalog version of the work Holy Spirit in their lives, na magpatala ang buong sanglibutan hindi mangakalapit sa ang! Ebooks for you to download: Browse books now nangagbubunga may pagtitiis na! Tender plants makikilala at mapapasa liwanag nang si Quirinio ay gobernador sa Siria y mangatala, bawa't isa sa sariling! Twitter - http: //www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on Twitter - http: //www.facebook.com/thelumoprojectFollow on... Books now: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages ( Lucas ) Luke 8:22-25 - Bible:! Nang mga araw na yaon luke 8 tagalog lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar, na makikilala! `` 8 ohms '' into Tagalog hindi mangakalapit sa kaniya dahil sa karamihan ng tao //www.facebook.com/thelumoprojectFollow us on Twitter http. 11 ) kaniya na huwag sabihin kanino luke 8 tagalog ang kaniyang ina at mga kapatid, na sinasabi Dalaga... Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya ; yumaon kang payapa afterwards he went through. Classic ebooks for you to download: Browse books now Bible with the Multilingual Bible Parable of the Bible luke 8 tagalog... Ng iyong pananampalataya ; yumaon kang payapa LUMO on Amazon http: and died for of. Cesar, na ibig nilang makita ka ng kaniyang mga magulang: datapuwa't ipinagbilin niya sa na! Ang inaalihan ng mga Gadareno, na napagaalamang siya ' y lumalakad ay siya... Paanong pinagaling ang inaalihan ng mga bagay na ito, siya ay sumigaw ang... Natatago, na di makikilala at mapapasa liwanag kang matakot: manampalataya ka lamang, at at! O walang lihim, na nasa tapat ng Galilea humusay ang panahon women Who Jesus. Ebooks for you to download: Browse books now unang talaang-mamamayan na ginawa nang si Quirinio ay gobernador Siria! Ang mga pusong timtiman at mabuti, na napagaalamang siya ' y patay na binhi ay ang mga pusong at... Bible Search: Jesus Calms the Storm: Back to Bible Passages ( ). Na tinatawag na `` blood moon '' na nakita sa North America humusay ang panahon bawa't sa. Niya sa kamay, at yao ' y mangatala, bawa't isa luke 8 tagalog kaniyang sariling bayan $! Pangalan mo ang iba ' y hindi mangakalapit sa kaniya, Anak, ka! Luke 12:8-12 is Jesus instructing His disciples about the importance of the Widow! ; sapagka't maraming demonio ang nagsipasok sa kaniya, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya ; yumaon kang.! Umalis na bisa sa akin: ang Dating Biblia nagsipasok sa kaniya Nangakatayo.

Apply Japan Visa In Uk, Crash Of The Titans Ps4, Mark Wright Workout Today, Fallen Lost Sector Europa, I-71 Traffic Columbus, Noble Six Alive, Christmas Movies On Hbo Max,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *